Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Pliki i zbiory

Właściwe przedstawienie skutków wykonywania operacji wejścia-wyjścia wymaga odróżnienia pojęć plik i zbiór. W odróżnieniu od zbioru, który jest fizyczną kolekcją danych występującą najczęściej poza programem, plik jest jedynie abstrakcyjną strukturą reprezentującą w programie kolekcję znajdującą się w zbiorze albo dostępną przez urządzenie zewnętrzne.

Możliwość przetwarzania różnych zbiorów za pomocą tego samego pliku stanowi znaczne ułatwienie programowania, ponieważ ogranicza zadanie programującego do koncentrowania się na istotnych elementach algorytmu przetwarzania, bez wnikania w działania specyficzne dla danego systemu operacyjnego oraz w sposób reprezentowania danych w zbiorze lub urządzeniu.

W celu uzasadnienia tezy, że pojęcie pliku nie jest synonymiczne z pojęciem zbioru, wystarczy podać, że np. w języku Turbo Pascal plik składa się wyłącznie z komponentów (zmiennych, tablic albo struktur), natomiast skojarzony z nim zbiór składa się z tych komponentów poprzedzonych preambułą określającą ich liczbę i rozmiary. Jeśli ten argument nie wystarcza, to można dodać, że w języku PL/I, w zależności od obranego trybu otwarcia pliku, może on stanowić interpretację zbioru w odwrotnej kolejności jego rekordów.

Oba te przykłady dobitnie podkreślają istotę różnicy między obiektem programowym – plikiem, a obiektem systemowym – zbiorem.

Jan Bielecki

Termin angielski file przyjęło się tłumaczyć w polskiej literaturze jako plik. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od kontekstu oznacza on albo abstrakcyjną strukturę danych w języku programowania wysokiego poziomu, albo konkretną strukturę danych utworzoną przez system operacyjny w pamięci zewnętrznej. Należy te dwie struktury rozróżniać i dlatego w sytuacjach budzących wątpliwość używa się zwykle dodatkowego określenia plik logiczny (dla struktury z poziomu języka) lub plik fizyczny (dla struktury z poziomu systemu operacyjnego).

Wydaje się, że tego typu rozróżnienie jest zupełnie wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania nowego terminu, jak to jest proponowane powyżej. Zauważmy ponadto, że zmiana jednego terminu może spowodować reakcję łańcuchową. Jeśli bowiem będziemy mówili i pisali zbiór zamiast plik fizyczny, to musimy na przykład także zmienić termin system plików (ang. file system), stosowany od lat w literaturze dotyczącej systemów operacyjnych, oraz termin zbiór (ang. set) używany w Pascalu.

Jan Madey

Źródło: “Informatyka,” nr 5/1988, str. 30  Previous | Next
Page added on 7th May 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map